AsiaFI 2016

AsiaFI 2016 Summer School is jointly held with CFI 2016General Chair
Jian Gong (Southeast Univ., China)

Program Chair
Xinggong Zhang (Peking Univ., China)

Program Co-Chairs
Jongwon Kim (GIST, Korea)
Daisuke Kotani (Kyoto Univ., Japan)

CJK Workshop Chair
Yongqiang Dong (Southeast Univ., China)

CJK Workshop Co-Chairs
Jongwon Kim (GIST, Korea)
Daisuke Kotani (Kyoto Univ., Japan)

Local Coordinators
Hua Wu (Southeast Univ., China)
Wang Yang (Southeast Univ., China)